CHÚ THÍCH
Vùng có thể có gió mạnh lớn hơn cấp 6
Vùng tâm bão, ATNĐ có khả năng đi qua
Vị trí tâm bão, ATNĐ, vùng thấp đã đi qua
Vị trí tâm bão, ATNĐ, vùng thấp hiện tại và dự báo
Cấp độ rủi ro thiên tai vùng bị ảnh hưởng
Cấp 1
Cấp 2
Cấp 3
Cấp 4
Cấp 5

Giờ