CHÚ THÍCH
0.5 (g/l) ngưỡng độ mặn cấp nước sinh hoạt
2 (g/l) ngưỡng độ mặn canh tác cây ăn quả
4 (g/l) ngưỡng độ mặn canh tác lúa
25 (g/l) ngưỡng độ mặn nuôi trồng thủy sản nước lợ
0
0.5
2
4
25
g/l